Algemene voorwaarden

Jouw persoonlijke gegevens

Met je persoonlijke gegevens wordt altijd zeer zorgvuldig omgegaan. Je gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom niet met derden gedeeld zonder jouw toestemming.

 • Tijdens het eerste bezoek is het noodzakelijk dat je een geldig legitimatiebewijs, verzekeringspas en eventueel een verwijsbrief meeneemt. Mondzorgverleners zijn bij wet verplicht om deze gegevens te controleren.
 • Wijzigt er iets in je persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld je adres, telefoonnummer, naam of e-mail of heb je een andere zorgverzekeraar? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.
 • Je bent te allen tijden zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en het correct doorgeven van wijzigingen je gezondheid
 • Bij het eerste bezoek wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Wanneer deze lijst niet, onvolledig of niet naar waarheid is ingevuld, kan er geen behandeling plaatsvinden.
 • Voorafgaand aan elk bezoek wordt naar de algemene gezondheid en eventuele medicatie gevraagd ook kan het zijn dat je bloeddruk opgemeten wordt wanneer hier aanleiding voor is. Mondzorgverleners zijn bij wet verplicht op de hoogte te zijn van eventueel medicijngebruik en eventuele aandoeningen. Dit om eventuele risico’s in te schatten en uit te sluiten. Bij een eerste bezoek ontvang je daarom een uitgebreide vragenlijst over uw gezondheid. Met deze gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan, ze vallen onder het medisch beroepsgeheim en zullen niet worden gedeeld met derden zonder je toestemming. Het is belangrijk dat je de vragenlijst naar waarheid invult om eventuele complicaties tijdens of na een behandeling te voorkomen.
 • Het kan zijn dat er in verband met je gezondheid maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van de behandeling in de praktijk. Wij zullen dit altijd met je bespreken. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij je met klem eventuele wijzigingen in je gezondheid en/of medicatiegebruik aan ons door te geven.
 • Het kan zijn dat een speeksel en/of bloedtest noodzakelijk is wanneer er vermoedens bestaan dat er onderliggende, nog niet gediagnosticeerde gezondheidsproblemen zijn. Dit zullen we altijd in overleg met jou doen. Wijzigt er iets in de gezondheid en/of medicijngebruik? Meldt dit dan altijd voorafgaand aan de behandeling, ook als je denkt dat dit niets met je mond te maken heeft . Je mag hier ook over bellen of mailen: info@meestersinmondzorg.nl

Behandeling

 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO) sluit je een geneeskundig behandelingsovereenkomst met de zorgverlener die je behandelt. Hiervoor hoef je geen contract te tekenen. In de WGBO staan diverse rechten en plichten die bij deze behandelingsovereenkomst horen. Zowel de zorgverlener als de cliënt/patiënt moeten zich hier aan houden.
 • Een zorgverlener is verplicht om je te informeren over je huidige gezondheidstoestand, de vooruitzichten, de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling, de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling van je mondgezondheid.
 • De zorgverlener geeft informatie over het onderzoek en de behandeling aan de cliënt/ patiënt zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is, aan de (wettelijk) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn/haar leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen.
 • Als cliënt/patiënt heb je onder andere het recht op duidelijke informatie over je gezondheidstoestand. Zodat je op basis van deze informatie die je hebt gekregen van je zorgverlener kan beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling. Je hebt recht op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener en je hebt recht op inzage in je dossier.
 • Er zijn ook patiënt/cliënt plichten. Je moet onder andere de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat zij/hij je op een verantwoorde manier kan onderzoeken en behandelen, je moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener je geeft.

Afspraken

 • Afspraken kunnen gemaakt worden via het contactformulier (nieuwe cliënten), via de website (voor bestaande cliënten), telefonisch of via de mail.
 • Behandeling geschiedt alleen op afspraak.
 • Indien je een afspraak hebt gemaakt en deze onverhoopt toch niet na kunt komen, dan kun je de afspraak kosteloos verzetten of annuleren, indien je dit minimaal 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak doet. Afspraken op maandag dienen verzet/geannuleerd te zijn donderdag voor 12h ´s middags. Afspraken afzeggen/verzetten kan uitsluitend op werkdagen per mail (info@meestersinmondzorg.nl) of telefonisch (06-25102563).
  Kom je te laat? Dat is natuurlijk heel vervelend. Voor jou maar ook voor ons. Omdat we per cliënt een bepaalde tijd reserveren voor de behandeling, kan het zijn dat er bij te laat komen onvoldoende tijd over is om kwalitatief goed te kunnen behandelen. In dit geval ben je van harte welkom op een ander moment en maken wij een andere afspraak met je.
 • Afspraken afzeggen zoveel mogelijk telefonisch. Indien je per mail afzegt dan dien je van ons een bevestiging te hebben gekregen dat je annulering in goede orde bij ons is ontvangen. De praktijk biedt geen WhatsApp/sms mogelijkheid, uitsluitend telefonisch of per e-mail.
 • Een afspraak niet nakomen, te laat afzeggen of te laat komen wordt, ongeacht de reden, in rekening gebracht. We vragen je dan een tegemoetkoming in de kosten. Je wordt dringend verzocht hier goed rekening mee te houden want deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
 • Gemaakte afspraken worden aan je bevestigd per e/mail (indien de gegevens bij ons bekend correct zijn). Dit is een service waaraan geen rechten te ontlenen zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor een juiste en tijdige verzending. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het noteren van en herinneren aan de gemaakte afspraak/afspraken.
 • Indien de mondhygiënist verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte, kan het voorkomen dat een behandeling overgenomen wordt door een collega. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan maken we een andere afspraak met je.

Rapportage aan je (tand)arts

 • Op verzoek en met goedkeuring van jouzelf kunnen wij een behandelverslag (rapportage) aan je behandelend (tand)arts sturen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, verzoeken wij je dit voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken liefst schriftelijk.
 • Met jouw toestemming kunnen medewerkers van Meesters in Mondzorg gegevens opvragen bij derden (specialisten, huisarts, tandarts en andere zorgverleners waar je bekend bent).

Betaling

 • Betalingen verlopen via Infomedics Medical Factoring. Behalve de intake (de eerste afspraak) hiervan kan het zijn dat we je zelf een factuur sturen. Je kan deze indienen bij je zorgverzekeraar indien aanvullend verzekerd voor de tandarts.
 • Wij sturen de factuur per post. Je kan dan zelf de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Wil je dit niet, dan gaan de betalingen via Infomedics Medical Factoring. Het indienen van je factuur bij een factoringsbedrijf is voor jou een service, hiervoor betalen wij een vergoeding.
 • Facturen die niet tijdig worden betaald zullen worden overgedragen aan een incassobureau.
 • Wanneer een factuur niet is voldaan kan er geen andere afspraak gemaakt worden. Heb je al een afspraak staan? Dan zal deze worden geannuleerd, tot alle openstaande bedragen betaald zijn.

Privacy

 • Meesters in Mondzorg heeft en patiëntendatabase en delen je gegevens uitsluitend binnen onze praktijk, met je tandarts of behandelend arts, in verband met je behandeling. Persoonsgegevens worden door ons 15 jaar of langer indien noodzakelijk bewaard, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van je hebben gekregen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk om je behandeling op de best mogelijke wijze te kunnen uitvoeren.
 • Onze ICT-infrastructuur is beveiligd en de systemen worden proactief gemonitord en bewaakt. Je veiligheid en privacy staan Meesters in Mondzorg altijd voorop.
 • Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze patiënten/cliënten en de bezoekers van onze website. Daarom hebben we een privacy beleid ontwikkeld waarin veel meer informatie te vinden is over onze visie op privacy-compliance. Door op of vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van onze diensten en behandelingen ga je akkoord met ons vernieuwde beleid. Voor vragen over dit beleid kan je contact opnemen met onze praktijk.

Tarieven

De tarieven voor de behandelingen in de mondzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Meesters in Mondzorg behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen. Voor behandelingen boven € 250,00 wordt een begroting opgesteld. Hieronder kan je de meest relevante codes en tarieven vinden, zoals die worden gebruikt bij Meesters in Mondzorg. Deze tarieven zijn landelijk geldend en zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA). Je kan de tarieven met uitleg vinden op www.vergelijkmondzorg.nl en www.nza.nl.

Vergoeding zorgverzekeraars

 • Meesters in Mondzorg kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoedingen van behandelingen, je dient zelf voorafgaand aan de behandeling te informeren bij je zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist in aanmerking komt voor vergoeding.
 • Een behandeling komt veelal alleen in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar als je een aanvullende (tandarts)verzekering hebt afgesloten. Informeer bij je verzekeraar naar de voorwaarden.
 • Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars en maken geen prijsafspraken.
 • Een behandeling kan uit meerdere codes bestaan. Op deze codes en de bijbehorende tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 • Meer uitleg over de behandelcodes kun je vinden op www.vergelijkmondzorg.nl of www.nza.nl.